CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP
Bộ Đầu - Thống Nhất - Thường Tín - Hà Nội

Tính sơn


Loại sơn bạn chọn

Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng m cm
Chiều rộng của phòng m cm
Chiều cao của phòng m cm
Diện tích cần sơn
Cửa chính
Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái
Cửa sổ
Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái


Kết quả

Tổng diện tích cần sơn: m2
Loại sơn: m2/ lit
Độ phủ của sơn: lớp
Lượng sơn cần: lit