CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP
Đại Lộ, Ninh Sở, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Tính sơn


Loại sơn bạn chọn

Diện tích cần sơn
Chiều dài của phòng m cm
Chiều rộng của phòng m cm
Chiều cao của phòng m cm
Diện tích cần sơn
Cửa chính
Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái
Cửa sổ
Chiều rộng m cm
Chiều cao m cm
Số lượng cái


Kết quả

Tổng diện tích cần sơn: m2
Loại sơn: m2/ lit
Độ phủ của sơn: lớp
Lượng sơn cần: lit